Добредојдовте на официјалната web страница на МАККОНТРОЛ ДОО - Скопје

 •  МАККОНТРОЛ ДОО - Скопје, е приватно, независно и невладино претпријатие формирано 1989 год.
  Претпријатието е сместено во сопствен деловен простор, соодветно опремен за консултантска, лабораториска и инспекциска дејност, во централното градско подрачје на Скопје.
  Во МАККОНТРОЛ е вработен високо стручен кадар со долгогодишно работно искуство во областа.

 •  МАККОНТРОЛ има :
  1. имплементиран и сертификуван Систем за управување со квалитет
  2. имплементиран и сертификуван Систем за управување со животна средина
  3. акредитирана лабораторија
  4. имплементиран и сертификуван Систем за управување со заштита на здравјето и безбедноста при работа
  5. овластувања за вршење стручни работи за безбедност при работа
  6. овластување за вршење на контрола на квалитетот на земјоделските и прехрамбените производи во надворешно трговскиот промет

  Тим кој гарантира успех.


Макконтрол ги врши следните услуги :

Консалтингan image Консултантски услуги при воведување на системи за менаџмент

Лабораториски испитувања

an image Лабораторијата на МАККОНТРОЛ е акредитирана во согласност со барањата на стандардот ISO 17025

Инспекција на стоки

an image Инспекциските услуги, МАККОНТРОЛ ги извршува во согласност со барањата на стандардот ISO 17020

Безбедностan image Стручни работи за безбедност при работа