СИСТЕМ ЗА МЕНАЏМЕНТ СО КВАЛИТЕТОТ ВО ЛАБОРАТОРИИ

 

ISO/IEC 17025:2005

 

 

 

Што е Систем за менаџмент со квалитетот во лаборатории ISO/IEC 17025:2005?

 

Систем за менаџмент со квалитетот во лаборатории, усогласен со барањата на стандардот ISO/IEC 17025:2005-Општи барања за компетентност на лаборатории за испитување и лаборатории за еталонирање, е наменет за прва, втора и трета страна, како и за лаборатории во кои се испитувањата и/или еталонирањата дел од контролирање и сертифицирање на производите.

 

Систем за менаџмент со квалитетот во лаборатории ја содржи организационата структура на Вашата лабораторија, вклучувајки и планирање, процеси,административни и технички операции, ресурси и документи кои им користат на корисниците на на услугите на лаборатории, органите на управата кои донесуваат прописи и акреддитациските тела за потврдување или признавање на компетентноста налаборатории.

 

Зашто Ви е потребен ISO/IEC 17025:2005?

 

Стекнување и/или зацврстување на деловната доверба кај познати и особено кај потенцијални клиенти;

Зголемување на потребата за користење на систем за управување;

Уважување на резултатите од испитување и еталонирање помегу државите;

Полесна соработка помеѓу лаборатории и други тела во текот на размена на информации и искуства ;

Зголемување на задоволство на клиентите;

Олеснување на соработката при хармонизација на стандардот со процедурите;

Спречување на компромитирачко влијание на усогласеноста на лабораторијата со барањата на стандардот ISO/IEC 17025:2005;

Докажување на непристрасност, елиминација на влијаниа (комерцијални, финансиски и други притисоци) врз техничко одлучување и создавање на услови за доверба и самосталност во одлучувањето и интегритетот во врска со активностите за испитување или еталонирање;

Добивање Сертификат за акредитација од страна на тело за акредитација, по Ваш избор.

Како да се воспостави ISO/IEC 17025:2005?

Планирајте: Утврдете ја својата политика, системите,програмите,процедурите и упатствата во склад со подрачје на дејноста и во мерка неопходна за обезбедување на довербата во квалитетот на резултатите и/или еталонирање;

Направете: Применете ги барањата кои се однесуваат на менаџмент, техничките барања и процедури;

Мерете и вреднувајте: Пратете и мерите ги процесите за испитување и/или еталонирање, споредувајќи ги со политиката, целите и барањата и известувајте за резултатите;

Делувајте: Превземете акции за постојано подобрување на перформансите на процесите.

Што можете да очекувате од нас?

 

Да Ви пружиме стручна консултантска помош при воведување на ISO/IEC 17025:2005 во Вашата лабораторија;

 

Нашите консултантски услуги вклучуваат:

 

         Дефинирање на обемот, те.опфатот на акредитација, што подразбира прцизно дефинирање на областите, типовите и методите на испитувањеата како и постапките кои се применуваат;

 

         Пропишување на деталите со кои се презентира и докажува независноста, непристрасноста и интегритетот на;

 

         Дефинирање на микроорганизациска структура на лабораторијата и начинот на управување;

 

         Дефинирање на системот за квалитет на лабораторијата;

 

         Дефинирање на барањата за персоналот кој работи во лабораторијата ( стручна спрема, работно искуство, техничко знаење, стручни усовршувања, унапредувања и сл.);

 

         Дефинирање на потребните услови за простории за сместување на лабораториската опрема и останатите услови за работната средина, со цел за спречување на влијанија на резултатите од меренјата и испитувањата;

 

         Дефинирање на целокупна потребна опрема и референтни материјали за испитувањата опфатени со обемот на акредитацијата;

 

         Прецизно дефинирање на методите и постапките за испитување, со посебен наглсок за обезбедување на објективноста на резултатите и елиминирање на вредности кои не се употребливи (повикување на дефинирани применливи методи, стандардни методи и нестандардни дефинирани методи;

 

         Дефинирање на системот за постапување со примероците за испитување (утврдување на состојбата на примероците при приемот, идентификација на примероците, тајност на податоците за корисникот на услугата, постапка при приемот и ускладиштување на примероците, чување на примероците, располаганје со примероците и др.);

 

         Дефинирање и одржување на системот на записи на податоците усогласено со законските прописи и обемот на акредитацијата (со покажување на компетентноста, утврдување на деталите со корисникот на услугата и деталите за известување);

 

         Дефинирање на системот за поддоговарање кои се однесува на деловите од испитувањата или користење опрема од друга лабораторија(со покажување на компетентноста, утврдување на деталите со корисникот на услугата и деталите за известување;

 

         Дефинирање и одржување на системот на записи на податоците усогласено со законските прописи и обемот на акредитацијата (со покажување на компетентноста, утврдување на деталите со корисникот на услугата и деталите за известување);

 

         Дефинирање начинот на решавање на приговори и жалби (прием на приговори и жалби, евиденција и и решавање на на приговори и жалби, начин на комуникација со подносители на приговори и жалби, корективни мерки, записи и др.);

 

         Дефинирање на начинот на соработката на лабораторијата со другите институции со цел за проверка на стручноста во работата, примената и проверката на методите, размена на искуства, споредбата на испитувањата, работа на издавање и и одржување на техничките стандарди и др.);

 

         Дефинирање на начинот на одржување на професионална тајна и доверливост на податоците.