Добредојдовте на официјалната web страница на МАККОНТРОЛ ДОО - Скопје

 •  МАККОНТРОЛ ДОО - Скопје, е приватно, независно и невладино претпријатие формирано 1989 год.
  Претпријатието е сместено во сопствен деловен простор, соодветно опремен за консултантска, лабораториска и инспекциска дејност, во централното градско подрачје на Скопје.
  Во МАККОНТРОЛ е вработен високо стручен кадар со долгогодишно работно искуство во областа.

 •  МАККОНТРОЛ има :
  1. имплементиран и сертификуван Систем за управување со квалитет, според стандардот ISO 9001,
  2. имплементиран и сертификуван Систем за управување со животна средина ISO 14001,
  3. акредитирана лабораторија, според стандардот ISO 17025,
  4. овластувања за вршење стручни работи за безбедност при работа,
  5. овластување за вршење на контрола на квалитетот на земјоделските и прехрамбените производи во надворешно трговскиот промет.

  Тим кој гарантира успех.

  


Костурски Херои 66  (29 Ноември 66)
1000 Скопје Тел/Факс: +389 (2) 311 66 60
Република Македонија E-mail: info@makkontrol.com.mk

Макконтрол ги врши следните услуги :

Консалтингan image Консултантски услуги при воведување на системи за менаџмент, во сите области на процесно производство, јавен сектор и услуги.

Лабораториски испитувања

an image Лабораторијата на МАККОНТРОЛ е акредитирана согласно стандардот ИСО 17025 од страна на ИАРМ.

Инспекција на стоки

an image Инспекциските услуги, МАККОНТРОЛ ги извршува во согласност со стандардот ИСО 17020.

Безбедностan image Стручни работи за безбедност при работа.