МАККОНТРОЛ Д.О.О. - Скопје, врз основа на член 45 став 1 од Законот за безбедност и здравје при работа (Сл. весник на РМ бр. 92/07 и 136/11) и Правилникот за условите за вработените, организациите, техничките и другите услови кои треба да ги исполни правното или физичкото лице за вршење на стручни работи (Сл. весник на РМ бр. 37/08), е овластено од страна на Министерство за труд и социјална политика за вршење на следните стручни работи:

  •   Проценка на ризик (овл. број 72)

  •   Концепт на изјава за безбедност (овл. број 73)

  •   Изработка и спроведување на програми за обука на вработени за безбедност извршување на работата (овл. број 74)

  •   Периодични мерења на хемиски и физички штетности и микроклиматски услови (овл. број 75)

  •   Редовно тестирање и контрола на опрема за работа (овл. број 88).