На МАККОНТРОЛ:
  Верификацијата на својата компетентност МАККОНТРОЛ ја потврдува со:

 •   Сертификуван Систем за управување со квалитетот во согласнст со барањата на ISO 9001,      

 •   Сертификуван Систем за управување со заштита на животна средина во согласнст со барањата на ISO 14001,      

 •   Сертификуван Систем за безбедност и здравје при работа, во согласност со барањата на стандардот OHSAS 18001,      

 •   Сертификуван Систем за компетентност на лаборатории за тестирање во согласнст со барањата на ISO 17025,      

 •   Овластување од страна на Министерство за труд и социјална политика за вршење на
  стручни работи за безбедност при работа,   

 •   Овластување за вршење на контрола на квалитет на земјоделски и прехрамбени производи,
  од страна на Министерството за економија на РМ.   

  На вработените:
  Компетентноста на своите вработени МАККОНТРОЛ ја докажува сo:

 •   положени IRCA одобрени курсеви за водечки аудитори согласно стандардите: ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, OHSAS 18001       

 •   положен испит за вршење стручни работи за безбедност при работа