Лабораторијата на МАККОНТРОЛ е акредитирана во согласност барањата на стандардот ISO 17025 од страна на ИАРМ. Воспоставените методи на лабораториски испитувања, се во согласност со методите пропишани во меѓународните и националните стандарди и се однесуваат за испитување на следните производи:

  •   масла за подмачкување, горива и антифризи

  •   производи од текстил и кожа

  •   хемиски производи

  •   прехрамбени производи