Инспекциските услуги, МАККОНТРОЛ ги извршува во согласност со барањата на стандардот ISO 17020. Воспоставените процедури на инспекција се однесуваат на следните активности:

  •   Инспекција за време на производство, пакување, утовар и истовар

  •   Инспекција пред испорака

  •   Квалитативна и квантитативна контрола со превземање

  •   Контрола при складиштење

  •   Проценка на оштетена стока

  •   Супер контрола.