Инспекција

Инспекциските услуги, МАККОНТРОЛ ги извршува во согласност со стандардот ISO 17020. Воспоставените процедури на инспекција се однесуваат на следните активности:

  • Инспекција за време на производство, пакување, утовар и истовар
  • Инспекција пред испорака
  • Квалитативна и квантитативна контрола со превземање
  • Контрола при складиштење
  • Проценка на оштетена стока
  • Супер контрола