Компетентност

На МАККОНТРОЛ:
Верификацијата на својата компетентност МАККОНТРОЛ ја потврдува со:

На Вработените:
Компетентноста на своите вработени МАККОНТРОЛ ја докажува сo:

  • положени IRCA одобрени курсеви за водечки аудитори согласно стандардите: ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 45001,
  • положен испит за вршење стручни работи за безбедност при работа.