Лабораторија

Лабораторијата на МАККОНТРОЛ е акредитирана (сертификат за акредитација / акредитирани методи) согласно со стандардот ISO/IEC 17025:2017 (МКС EN ISO/IEC 17025:2018), од страна на ИАРМ.

Воспоставените методи на лабораториски испитувања, се во согласност со методите пропишани во меѓународните и националните стандарди и се однесуваат за испитување на следните производи:

  • производи од текстил
  • производи од кожа
  • масла за подмачкување, горива и антифризи
  • хартија
  • прехрамбени производи
  • хемиски производи